El programa d’intervenció en audició i llenguatge

1. JUSTIFICACIÓ DE L’INTERVENCIÓ EN AUDICIÓ I LLENGUATGE
El llenguatge és l’instrument que ens permeteix comunicar-nos amb l’entorn i amb els nostres iguals. El seu desenvolupament és un procés evolutiu que ha d’anar consolidant-se per afavorir i garantir l’aprenentatge.

La intervenció logopèdica té com a objectiu general afavorir i estimular el llenguatge, de la forma més positiva possible tenint en compte l’edat de l’alumne/a, el seu nivell de desenvolupament, així com els seus interessos i necessitats.

Les sessions que s’estableixen per atendre a cada alumne/a venen determinades per l’Ordre del 16 de juliol de 2001, la qual regula l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres d’Educació Infantil (2on cicle) i Educació Primària.

2. FUNCIONS DEL MESTRE ESPECIALISTA EN AUDICIÓ I LLENGUATGE
La reeducació logopèdica es basa en una concepció globalitzadora i integradora que pretén aprofitar les aptituts intrínseques de l’alumne/a i combinar-les amb els aspectes més estimuladors de l’entorn per potenciar el llenguatge que es troba afectat. És per això que la intervenció no es focalitza a soles en el xiquet/a sinó que també es treballa sobre l’entorn escolar i familiar, com queda reflectit en les funcions encomanades als mestres d’A.L:
a) Participar en la prevenció, detecció, avaluació i seguiment de problemes relacionats amb el llenguatge i la comunicació.
b) Col.laborar en l’elaboració d’adaptacions curriculars per a l’alumnat amb n.e.e. en l’àmbit de la seua competència.
c) Intervindre directament sobre l’alumnat que presenta trastorns del llenguatge i la comunicació.
d) Informar i orientar als pares, mares o tutors legals dels alumnes amb els que s’intervé a fi d’aconseguir una major col.laboració i implicació en els processos d’ensenyament-aprenentatge.
e) Coordinar-se amb tots els profesionals que intervenen en l’educació de l’alumnat amb n.e.e.

3. OBJECTIUS GENERALS
a) La reeducació logopèdica té com objectiu últim normalitzar la parla, la comunicació i el llenguatge de tots els alumnes que presenten dificultats en algun d’estos aspectes i que afecten negativament el seu procés d’aprenentatge, de desenvolupament i de relació amb els que els envolten.
b) Potenciar el desenvolupament lingüístic i la comunicació dels alumnes que reben atenció logopèdica. En aquells casos que no siga possible restablir el llenguatge oral s’introduirà i es garantirà l’ús d’un llenguatge alternatiu o augmentatiu com mitjà de comunicació.

4. OBJECTIUS ESPECÍFICS
La formulació dels objectius específics s’ha de realitzar atenent les següents variables:
– les característiques de cada centre en particular: el PEC i el PCC;
– els aspectes rellevants dels alumnes a atendre: el seu nivell cognitiu, habilitats lingüístiques i grau de desenvolupament i necessitats en el moment previ a l’inici de la intervenció;
– les demandes de la família.

S’establirà un programa d’intervenció individualitzat per a cada alumne/a que serà objecte de seguiment i avaluació continua per garantir el màxim ajustament a les necessitats reals de cada alumne/a.

Aquest programa d’intervenció inclourà com apartats propis a desenvolupar els requisits prelingüístics i lingüístics, així com també els aspectes fonètic-fonològic, semàntic, morfosintàctic i pragmàtic del llenguatge que seran abordats en major o menor profunfitat segons estiguen més o menys afectats en l’alumne/a.

5. METODOLOGIA
Per garantir l’èxit del programa de reeducació logopèdica s’intervendrà, baix una perspectiva globalitzadora i integradora, sobre els requisits prelingüístic i lingüístics, així com també sobre els nivells del llenguatge: fonètic-fonològic, semàntic, morfosintàctic i pragmàtic.

Sempre que siga possible i els objectius a assolir ho permitisquen, s’utilitzarà una metodologia lúdica ja que s’ha comprovat que afavoreix el llenguatge espontani del xiquet/a i el/la motiva per continuar desenvolupant el seu llenguatge.

Aquesta metodologia impregna els tipus d’intervenció:
– intervenció directa, treballem directament amb l’alumne/a el programa que li hem desenvolupat.
– intervenció indirecta, el programa va dirigit al tutor i/o la família, als quals es donen les orientacions per interactuar amb el xiquet/a.

En ambdues situacions es durà un seguiment continu per valorar els avanços aconseguits i les modificacions a introduir en cas necessari.

6. AVALUACIÓ
Es realitzen tres tipus d’avaluacions: inicial, trimestral i final.

L’avaluació inicial té l’objectiu de determinar el patró real del llenguatge de l’alumne/a i les seues necessitats respecte del llenguatge, la parla i la comunicació en el moment d’inici del curs escolar.

Entenem per avaluació trimestral la valoració continua del programa d’intervenció individualitzat aplicat, deixant un registre per escrit (informe trimestral) dels objectius assolits i on es determinen les orientacions per a les famílies.

Amb la finalitat d’orientar de forma regular als pares, mares o tutors legals del alumnes, el/la mestre/a d’audició i llenguatge facilitarà a la fi de cada trimestre l’informe d’avaluació a les famílies. Este informe, es canalitzarà mitjaçant el tutor/a del xiquet/a, i s’adjuntarà al butlletí de notes del centre.

A la fi del curs escolar es realitza una valoració global del llenguatge de l’alumne/a (avaluació final) i es redacta un document amb els resultats obtinguts i les propostes i posibles necessitats d’intervenció per al pròxim curs. Este informe, al igual que l’informe inicial, quedaràn arxivats en l’expedient acadèmic de l’alumne/a ubicat en el centre educatiu i als arxius de l’SPE A-11 Dénia.

Mª Victoria Navarro Muñoz, logopeda.

S.P.E. A-11. MARINA ALTA. Telf: 96.578.38.33. Fax: 96.642.42.12. Correu-e: 03403002@ edu.gva.es

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneSi ho trobes interessant, comparteix!

Aula Familiar

Aula Familiar és un equip format per professionals especialistes en Psicologia, Pedagogia i Audició i Llenguatge.